kaft-redeGoed bèta-onderwijs begint bij bekwame docenten die in staat zijn bèta-talenten van iedere leerling te (h)erkennen en te ontwikkelen. Daartoe belichten zij het bèta-domein vanuit relevante, uitdagende en inspirerende contexten. Ontwikkelingen in de wetenschappen en het bedrijfsleven zouden daarbij nadrukkelijk hun weerslag op de bèta-schoolvakken moeten hebben, hetgeen voortdurend hoge eisen stelt aan de ontwikkeling van de vakbekwaamheid van docenten. Zij hebben immers de taak om de onderwijspraktijk mee te laten bewegen met die ontwikkelingen.

Het lectoraat Bètadidactiek van Fontys Hogescholen zet zich sinds 2012 in om bij te dragen aan de ontwikkeling van de duurzame vakbekwaamheid van docenten in het voortgezet onderwijs en ziet de bèta-lerarenopleidingen daarin als een hefboom om ontwikkelingen op gang te brengen, bijvoorbeeld via…

  • coaching van design studio’s waarin docenten, lerarenopleiders en andere belanghebbenden onderwijs innoveren via praktijkonderzoek;
  • scholing van leraren en lerarenopleiders in het starten en coachen van eigen design studio’s;
  • het initieren van een nieuwe bètabrede lerarenopleiding ‘Science & Technology’ voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs;
  • cursussen waarin vo-docenten hun vakbeelden verrijken, bijvoorbeeld door zich te verdiepen in het bèta-technisch bedrijfsleven;
  • inrichting van een vakdidactische verdiepingsmodule voor studenten van bèta-lerarenopleidingen waarin toekomstgericht bèta-onderwijs centraal staat;
  • bedrijfsstages voor studenten van bèta-lerarenopleidingen, waarin zij hun vakgebied leren kennen buiten de context van het schoolvak;
  • lunchlezingen over onderzoekend en ontwerpend leren die samen met collega’s van Fontys Hogeschool Kind en Educatie en Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek worden georganiseerd onder de titel ‘Broodje Bèta’.

De werkwijze van het lectoraat is te typeren aan de hand van drie speerpunten:

  1. Evidence-informed teaching‘: We werken vanuit de opvatting dat onderwijsprofessionals beter in staat zijn om zelf hun onderwijspraktijk verder te verbeteren als zij inzicht hebben in relevante onderzoeksbevindingen.
  2. Design As Research‘ (DARe): een benadering van praktijkonderzoek waarbij onderwijsprofessionals worden gezien als ontwerpers. Educatief ontwerpen wordt beschouwd als onderzoeksproces. Docenten werken hun innovatieve ideeën praktisch uit in een zogenoemd ‘prototype’ (een studiemodel, bijvoorbeeld van een leerarrangement of een didactische aanpak) en testen dat in hun onderwijspraktijk. Zodoende krijgen zij snel en krachtige feedback over de haalbaarheid en effectiviteit van het idee in de praktijk.
  3. Design studio’s: een vorm van docentprofessionalisering op basis van samenwerking die vooral wordt gekenmerkt door ontsluiting van de onderwijspraktijken van individuele docenten en focus op het leren van leerlingen.